Azon esetekben, amikor Ön a Vadrózsa Vendégház szolgáltatásait igénybe veszi, illetve weboldalát (https://www.vadrozsavendeghaz.hu) böngészi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az Ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre. Az Ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák szabályait követve. A Vadrózsa Vendégház üzemeltetője a felhasználók adatainak védelmét és biztonságát minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Jelen adatkezelési tájékoztató ennek részleteiről ismerteti meg a felhasználót.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI

Adatkezelő neve: Szekeres István (Vadrózsa Vendégház)
Székhely:  1174 Budapest, Dobos István u. 20/1.
Adószám: 53101497-1-42
Telefon: +36 30 2787453
Képviselő neve: Szekeresné Tőkés Adrienn
E-mail: vadrozsa.matraszentistvan@gmail.com
Weboldal: www.vadrozsavendeghaz.hu

AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Az Adatkezelő tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait is igénybe veszi:
Forpsi.hu – Blazearts.Kft. (tárhely és domain szolgáltatás);
Szőke Melinda (helyi képviseletet ellátó személy).

AZ ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

(az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, helye, formája, érintettek köre, érintettek adatai, az azokhoz hozzáférők köre)

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaÉrintettek köreKezelt adatokAdatkezelés időtartama
ajánlatadásÉrintett hozzájárulásamagánszemélyek, ajánlatkérőkvezetéknév, keresztnév, születési idő, email cím; kiskorú vendég születési idejeaz ajánlat elfogadása esetén a távozás dátuma után 5 napig, az ajánlat el nem fogadása esetén 2 munkanapig
szálláshely szolgáltatás teljesítéseszerződés teljesítésemagánszemélyek, érvényes foglalással rendelkezőknév, lakcím, születési idő, személyigazolvány szám, telefonszám, email cím, kiskorú vendég neve, születési ideje, bankszámlaszám,a szerződés megszűnésétől számított 5 év

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintettől, kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőjétől.
Az adatkezelés formája: elektronikus formában, papír alapon az Adatbejelentő lapon (csak a szálláshely szolgáltatás szerződéses teljesítésekor).
Az adatkezelés helye: a Vállalkozás székhelye, a szálláshely címe.
Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:
– az Adatkezelő munkatársai;
– az „Adatfeldolgozók megnevezesé” c. pontban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
– egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában (például Mátraszentimre Önkormányzata az idegenforgalmi adó bevallása kapcsán);
– egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A GDPR szerint az adatkezeléssel érintett személyeknek – az adatbirtokosoknak – az alábbi jogaik vannak:

Tájékoztatáshoz való jog
 Az Érintett tájékoztatást kérhet, amire Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog
A hozzáféréshez való jog az átláthatóság alapelvének megvalósítását szolgálja. A magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése
Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését.

Törléshez való jog
Az Érintett bármikor kérheti adatai törlését. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Az adatok korlátozása esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatokat, de egyéb módon nem kezelheti őket. Ez alól kivétel az Érintett hozzájárulásával történő adatkezelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből történő adatkezelés.

Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (például .doc, .pdf , …) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Ez lehetővé teszi Érintett számára, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

JOGORVOSLAT

Az Érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. Panasztételhez való jogát az Érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A Vállalkozás honlapján (https://www.vadrozsavendeghaz.hu) tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.